"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.1

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมฐานที่หลากหลาย ได้แก่ จรวดอวกาศ แมวตีลังกา ตามล่าหาสมบัติ ตุ๊กตาล้มคืนชีพ ล่องเรือแสนสนุก และLEGO Idea