"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  นักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ

1.การเขียนพู่กันจีน

2.การวาดหน้ากากงิ้วจีน

3.การเตะลูกขนไก่

จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่