"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 2566 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์  โดยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะฯ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตร  รวมไปถึงชี้แจงเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565   ณ  อาคาร 100 ปีโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัย