"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการสัญจร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ระดับการศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า ได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ปริญดา มะโนวงศ์  ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนาข้อคิดหนุนใจและเสริมพลังใจในการทำงานแก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ อาคารเคนเนดี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565