"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2565 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่