"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบออนไลน์นักเรียนสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6  เข้าร่วม “กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบออนไลน์กับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่น” จากโรงเรียน Kanoya Girl’s High School  เมือง Kanoya   จังหวัด Kagoshima  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2565  เวลา 11.30 – 13.30 น.   โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและนำเสนอให้กับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่น โดยใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ  กลุ่มของเพื่อนนักเรียนชาวญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้นักเรียนฟัง    นักเรียนมีความสนใจ ได้ฝึกทักษะทางภาษา และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก