"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

รอบรับตรง (เฉพาะโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน) ทั้งนักเรียนภายนอก และนักเรียน ม.3 PRC

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร และชำระค่าใบสมัคร                              วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์                      วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
และพิมพ์บัตรประจำตัวฯ    
วันสัมภาษณ์                                                             ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)
วันประกาศผลผ่านสัมภาษณ์                                   ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)
วันรายงานตัว โอนจ่ายเงิน                                       ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.prc.ac.th)  

– วันปฐมนิเทศเฉพาะผู้ปกครอง ทั้งนักเรียนภายนอกและนักเรียน PRC วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 อาคาร 100 ปี

 เอกสารประกอบการรับสมัคร


 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่   แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

                                        

                            ขั้นตอนการรับสมัคร

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบรับตรง

Science & Mathematics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการ บูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ นำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์
         เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา SMEP

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
    มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ ภาษา                   อังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
   หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญ             ประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การ           สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครง               งานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ผลการสอบ TEDET หรือ โครงการ           อื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาเคมี                             คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา MEP

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม)
    แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.50 

3. เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้าน คณิตศาสตร์ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัด            ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ทาง            ด้านคณิตศาสตร์ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคม                คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา
    ผลการสอบ TEDET หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิก          วิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

Science of Integrated Innovation (SII)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Engineering in Robotics and Automation (ERA)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการ สตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
        เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา SII

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น                    มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จ านวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25

3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-นวัตกรรม          ระดับภาคเป็นต้นไป เช่น

• ได้รับทุนหรือรางวัล จากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกม ในระดับภาคเป็นต้นไป เช่น National Software Contest(NSC), National Basic STEM Innovation, Young Scientist Competition (YSC), Hackathon ,โครงงานวิทยาศาสตร์ Youth’s Electronics Circuit Contest (YECC) หรือ งานศิลปหัตถกรรม หมวดคอมพิวเตอร์

• ได้รับทุนหรือรางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ เช่น FIRST LEGO LEAGE(FLL) , FIRST Tech Challenge (FTC) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) (เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม)

• เคยสอบวัดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาค เป็นต้นไป 

• การสอบวัดความรู้ ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาผลการสอบ TEDET หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ 

• ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเข้าร่วมค่ายทางด้าน
เทคโนโลยี ฯลฯ

• เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Computer Science และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

       เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา ERA

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
    มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25

3. เคยเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-นวัตกรรม          ระดับภาคเป็นต้นไป เช่น

• ได้รับทุนหรือรางวัล จากการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE(FLL) , FIRST Tech Challenge (FTC) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) 

• เคยสอบวัดความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาค เป็นต้นไป 

• ได้รับทุนหรือรางวัล จากการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเกม ในระดับภาคเป็นต้นไป เช่น National Software Contest (NSC), National Basic STEM Innovation, Young Scientist Competition (YSC), Hackathon ,โครงงานวิทยาศาสตร์
Youth’s Electronics Circuit Contest (YECC) หรือ งานศิลปหัตถกรรม หมวดคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ (เฉพาะโครงงานที่มี Hardware ต่อพ่วง)

• ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเข้าร่วมค่ายทางด้าน
เทคโนโลยี ฯลฯ

• การสอบวัดความรู้ ทางคณิตศาสตร์ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวด โครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET /ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

• เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Engineering and Robotics และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

Digital Art and Games (DAG)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224

วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลาทำการ 09:00-16:00 น.

    
 
         เงื่อนไขการรับสมัคร สาขา DAG

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2566

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวมและภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4              เทอม) แต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.00

3. เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันทางการออกแบบหรือสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ เช่น

• ได้รับรางวัล ในการสร้างสรรค์ผลงานการวาดรูป ออกแบบดีไซน์ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือสร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

• ได้รับทุนหรือรางวัล ในการแข่งขันทำภาพยนตร์สั้น ผลิตสื่อคลิปวิดีโอ และสื่ออินโฟกราฟิกระดับภาคเป็นต้นไป

• ได้รับทุนหรือรางวัล ในการออกแบบระบบเกม หรือนิยายระดับภาคขึ้นไป

• ได้รับทุนหรือรางวัล ในการสร้างผลงานแอนิเมชั่นรูปแบบ 2D-3D ในระดับภาคขึ้นไป

• ได้รับรางวัล ในการแข่งขันการออกแบบหรือสร้างสรรค์เกมระดับภาคขึ้นไป

• ได้รับทุนหรือรางวัล จากการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge (FTC) และการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC) (เป็นผู้ออกแบบ วาดรูป หรือตัดต่อคลิปของทีม)

• เป็นนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือโปรแกรมเทียบเท่า และ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในวิชาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยี กลุ่มวิชา Digital Art และ Capstone Project ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (จำนวน 4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25

 

    ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท
นักเรียน PRC 200 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 พฤษภาคม  – 12 มิถุนายน 2566