"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

รอบ 1 รอบรับตรง Portfolio

รอบ 2 สอบเข้านักเรียนภายนอก

รอบ 3 สอบคัดเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียนภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียน PRC

สำหรับนักเรียนภายนอก และนักเรียน ป.6 PRC ที่สนใจสมัครเข้าเรียนรอบรับตรง Portfolio

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 67 (ปิดระบบเวลา 16:00 น.)

ชำระเงิน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 67
(ปิดระบบเวลา 23:59 น.)

พิมพ์บัตรประจำตัว

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 67 เวลา 15:00 น.

วันสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 67

วันประกาศผลผ่านสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 67 เวลา 15:00 น.

วันรายงานตัว

วันศุกร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 67

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • นักเรียนภายนอก
 1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 3. เอกสารผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
 4. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB
 6. คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนี้ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) เฉพาะผู้ที่สมัครโปรแกรม EEP

   

 • นักเรียนภายใน
 1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB
 3. คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนี้ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) เฉพาะผู้ที่สมัครโปรแกรม EEP

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

แผนการเรียนและโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพฯ ที่เปิดรับสมัคร
1. แผนการเรียน IEP : โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: ห้องเรียน สสวท.Science & Mathematics Excellence Program : SMEP
2. แผนการเรียน IEP : โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ Mathematics Excellence Program : MEP
3. แผนการเรียน IEP : โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี Technology Excellence Program : TEP
4. แผนการเรียน IEP : โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ English Excellence Program : EEP
5. แผนการเรียน IEP : โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน Chinese Excellence Program : CEP

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบรับตรง

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้ และประสบการณ์รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน มีกรอบการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – สัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ

 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน ใบงานที่ทำในห้องเรียน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวดแข่งขัน)
 2. เกียรติบัตรหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ (ถ้ามี

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา
 3. ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรืออังกฤษในระดับภาคขึ้นไป หรือ ผ่านการสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรืออังกฤษในระดับภาคขึ้นไป หรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด หรือจากหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อพวช. สวทช เป็นต้น หรือผ่านการสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือผ่านการประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ หรือมีผลการสอบ TEDET, ASMO หรือ โครงการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

  สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดของการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด หรือจากหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อพวช. สวทช. เป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ หรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล หรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เช่น การสอบ ASMO, TEDET, การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจัด, การแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือผ่านการเข้าร่วมค่ายบำเพ็ญประโยชน์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มีผลงานด้านนวัตกรรมมีผลงานหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจทางด้านคณิตศาสตร์


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
 แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรายละเอียดของการได้รับรางวัล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและ นอกโรงเรียน เช่น การสอบแข่งขันต่าง ๆ (ASMO, TEDET, สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,    การสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ฯลฯ) ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรม หรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจทางคณิตศาสตร์

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลงานของการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE (FLL) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) การประกวดทำคลิปวีดีโอ การประกวดออกแบบดีไซน์ การประกวด วาดรูป ในระดับภาค หรือโครงการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทาง คณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

  2. ตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์หรือมีความภาคภูมิใจ
 1.  

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567
 2. ผลการเรียน
  2.1 นักเรียนภายนอก
       2.1.1 กรณีผู้สมัครนักเรียนภายนอกไม่มีเรียนรายวิชาภาษาจีนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       2.2.2กรณีผู้สมัครนักเรียนภายนอกมีเรียนรายวิชาภาษาจีน  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2.2 นักเรียนภายใน PRC มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT หรือ HSK หรือผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
 4. ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ หรือผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท         นักเรียน PRC 200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
Mail: [email protected]

Facebook:
งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
https://www.facebook.com/PRCSchoolAdmissions