"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

รอบ 2 รอบทั่วไป (นักเรียนภายนอก)

รอบ 3 สอบคัดเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียนภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียน PRC

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ) ใน 5 รายวิชาพื้นฐาน
    ได้แก่ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

*** หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ ***

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00 น.)  

ชำระเงินค่าใบสมัคร

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
(ปิดระบบชำระเงิน วันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 23:00 น.)

พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 15:00 น.
(เข้าระบบรับสมัคร คลิกเมนูพิมพ์บัตร)

วันสอบ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567
(สถานที่สอบจะแจ้งในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ)

วันประกาศผลสอบ

ติดตามกำหนดการเร็ว ๆ นี้

วันรายงานตัว

ติดตามกำหนดการเร็ว ๆ นี้

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  2. เอกสารสมุดรายงานผลการเรียน(ปพ.6) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะหน้าปกสมุดรายงานผลการเรียนที่ระบุชื่อนักเรียน และหน้าที่แสดงผลการเรียนที่ระบุชื่อนักเรียน)
  3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน (ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น)

แผนการเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Integrated English Program: IEP

เป็นแผนการเรียนปกติสำหรับนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เลือกเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (Excellence Program) โดยเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการสอน โดยสอดแทรกการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา จำนวน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คาบ และในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ต่อยอดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์จากระดับประถมศึกษา เพื่อใ้หผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แผนการเรียน IEP  เทอม 1 ปีการศึกษา 2568   31,500 (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 16:00 น.)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
Mail: [email protected]

Facebook:
งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
https://www.facebook.com/PRCSchoolAdmissions