"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบ่งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าได้เดินทางไปทำกิจกรรมที่ Elephant Poo Poo paper Park โดยกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้การทำกระดาษจากมูลช้าง และการนำกระดาษไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และชิ้นงาน และภาคบ่ายได้เดินทางไปเรียนรู้ความเป็นอยู่และการสร้างบ้านของราษฏรบนพื้นที่สูง ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรบนพื้นที่สูง