เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลเเมคคอร์มิค