"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายปกป้อง คีรีรักษ์สกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
2. เด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
3. เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
4. เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
5. เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
6. เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
7. เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
8. เด็กชายภัสรพี สีฝั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
9. เด็กชายนพัฐกรณ์ ปวงคำไหล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
10. เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
11. เด็กชายการัณยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการแข่งขัน ZETA JERSEY YOUTH CUP 2022 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี พ.ศ.2554
(ระดับจังหวัด) ณ สนามโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565