"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงนภัสภรณ์ สุเมรุไหว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี
2. เด็กหญิงรมิดา ศรีพรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
3. เด็กหญิงกัญญ์ณรัณชญ์ ขันติสิทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชียงใหม่ประจำปี 2565 จัดโดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ สมาคมพานณิชย์สามัคคี เชียงใหม่