"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงพลอยรัตน์ สืบมงคลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
2. เด็กหญิงปวรินท์ญา สกลปภัช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา-วัฒนธรรมจีน ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
จัดโดย มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชนจีน ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา แลธดรงเรียนสอนภาษาว่าน หลี่ หง จังหวัดเชียงใหม่