"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดกำแพงเพชร ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565