"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม” ครั้งที่ 2 ด้านเยาวชนผู้มีทักษะการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ สำนึกดี สำนึกชอบ ปลอดทุจริต” ประจำปี 2565 จัดโดย องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565