"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์นภิศ กองบุญเทียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10
ที่ได้รับรางวัล Certificate of Excellence Science Subject Elementary level G.5 เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
รายการแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประเทศ
แข่งขันออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565