"The ultimate aim of education is the development of character"
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีแข่งเต้นระดับนานาชาติ ATOD International Dance Awards 2022 จัดสำโดย นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2565