"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอลิลดา ศิริวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (หลักเมือเชียงใหม่) จัดโดย ชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565