"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสิริพิม จักรเกษตร และเด็กหญิงอรชัญญา เทพกิดากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันเต้น Thailand Hip Hop Dance Championship หรือ HHI เวทีการแข่งขันเต้น Hiphop ระดับโลก แข่งรุ่น JV Magacrew Division อายุไม่เกิน 17 ปี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2022 ณ Ultra Arena Hall กรุงเทพมหานคร