"The ultimate aim of education is the development of character"

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ทางแผนกปฐมวัยได้มีการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ปีการศึกษา 2565