เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทางระดับปฐมวัยได้มีการตรวจสุขภาพของเด็กประจำปี โดยโรงพยาบาลเเมคคอร์มิค