เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับปฐมวัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์