"The ultimate aim of education is the development of character"

PTA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พันธพงศ์ ตาเรืองศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวาระปี 2565-2567