"The ultimate aim of education is the development of character"
telephone-icon-clipart-xl

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 053-242038, 053-242550 โทรสาร 053-241132, 053-241133

สำนักงานบริหาร

111
223
131
130
117

ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
เลขานุการผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
หน.สำนักงานบริหาร
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร
หน.แผนกส่งเสริมคุณภาพการบริหาร

ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร
ธิดารัตน์ ศรีชูกิจ
โสภิณ ประกอบของ
ฐิติญารัตน์ เกียรติประชา
อ.ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์

ฝ่ายศาสนกิจ

640
643
641
642

อนุศาสก
หน.งานศาสนกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงานศาสนกิจ 1
เจ้าหน้าที่สำนักงานศาสนกิจ 2

ศจ.บัณฑิต อินทรเทพ
อ.มาลี จินดารัตน์
วรัทยา/ปัทมาภรณ์
อ.เก่ง/เถกิงศักดิ์

ฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยี

112
116
225
227
244
120
121
240
124
127
242
122
138
241
123
236
237
238
134
136
139
161
233
160
232
216
137
140
488
239
412
414
415
113
115
226
700
142
248
125
126
100/200
141

รองผอ. ฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยี
ผช.ผู้จัดการ
เลขานุการ ฝ่ายการจัดการฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการฯ
หน.แผนกบัญชี
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 1
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 2
หน.แผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 1
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 2
หน.แผนกบุคคล
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 1
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 2
หน.แผนกทะเบียน
แผนกทะเบียน
หน.แผนกจัดซื้อและพัสดุ
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ 1
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ 2
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อและพัสดุ 4
ศูนย์ผลิตเอกสารและงานพิมพ์
หน.แผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงฯ
เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงฯ
โปรแกรมเมอร์
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT
หน.แผนกบริการและภูมิทัศน์
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและภูมิทัศน์ 1
เจ้าหน้าที่แผนกบริการและภูมิทัศน์ 2
หน.งานร้านค้า
ร้านค้า ตึก ADA 1
ร้านค้า ตึก ADA 2
ร้านค้า สวนร่มเย็น
ร้านค้า ตึก 100 ปี สถาบันแฮรีส
หน.งานส่งเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
หน.งานบริการ
หน.งานซ่อมบำรุง/งานซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่โภชนาการ
หน.งานสื่อสารองค์กร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2
พนักงานรับโทรศัพท์
ฝ่ายต้อนรับ

อ.ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์
อ.พันธ์ศักดิ์ ตั้งใจดี
นันทภัค หน่อท้าว
สุภาวดี จักขุเนตร
สายสุนีย์ สายสำราญ
จิตรติมา/ภคินี
พนิดา/คณิตา
ธัญญธร ปรีชารัตน์
สุนัน์/วรัญญา ว./อ้อมดาว
เอกนรา/วรัญญา ก.
อ.ชุลีพร แก่นวงค์
นัจนันทน์/วรุณสรา
ปรมินทร์/ธันวนี
อรัญญา ศรีดาวเรือง

ทัดดาว อักกพันธานนท์
ประคองศรี ขัติทะจักร์
กฤติยารัตน์ ไชยมงคล
นภษร คำชนะ
เบญจมาศ กองสถาน
กิตติคุณ เจริญกุล
รัฐนันท์ ปัญญาบุญ
ปรียาดา โรจนะมารีวงศ์
พิมุกต์/วงศกร/อริยะ
ศิริชัย/นพดล/พิพัฒน์
อ.พิชิต ต๊ะวงศ์
พริ้มพรรณ วรรณศรี
พันธกร วุฒิ
ดวงใจ สุนทราภรณ์
อ.รักษ์พงศ์ สิทธิธัญญ์
จิรันธนิน แรกข้าว
เมธาวี สันติสุข
พยุงศักดิ์ กองราช
ปิยะนุช สิทธิมงคล
ปิยะนาถ ใจคำ
อทิตา รัตนพันธ์
ปรัชญา ปวงจักรทา
ชมพูนุท ไชยชนะ
ภาณุนารถ ฟูญาติ

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน

211
221
212
250
246
228
229
247
555
556
252
224
254
220
114
213
133
104
600
222
333

รองผอ.ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน
เลขานุการ รองผอ.ฝ่ายวิชาการฯ
ผช.ผอ.ฝ่ายภาษาต่างประเทศฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
หน.แผนกวัดผลประเมินผลและวิจัยฯ
หน.งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนฯ 1
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนฯ 2
หน.แผนกพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
หน.แผนกวิเทศสัมพันธ์ฯ
เจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ฯ 1
เจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ฯ 2
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ
หน.งานสวัสดิภาพนักเรียน
หน.งานสัมพันธ์ชุมชน
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
ชมรมเสียงตามสาย
งานดนตรี-ห้องดุริยางค์ ตึก 95 ปี
สำนักงาน สนป.
สำนักงาน PTA

ดร.ดุษิต พรหมชนะ
พัทธ์ธีรา เชื้อถา
ดร.กีรติกันย์ เฟื่องกาญน์
โสรยา บุญหล่อ
ดร.นิรันดร์ ตั้งธีระบุณฑิตกุล
สุทธิพร อินชัย
อ.กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์
อัจฉราภรณ์ ถาปินตา
ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
กฤษกร งานคำอ้าย
อ.ประทินรัตน์ วิยาโรเอล
ณัฐชนันท์ ลอยดี
พธู บุญเรือง
อ.พงค์เทพ นันตาบุญ
อ.อุปถัมภ์ สุขา
อ.ปราโมทย์ ประเสริฐเลิสอารีย์
กิ่งกาญจน์ ทรายคำ

ศูนย์การเรียนรู้/ห้องประชุม/และฝ่ายรักษาความปลอดภัย

154
156
103
101
102
150
157
159
166
167
300
400
500

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตึก 100 ปี
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา ตึก 100 ปี
ห้องประชุม VIP ชั้น 1 บ้านแฮรีส
ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ 1
ห้องอาหารหลังบ้านแฮรีส
ห้องประชุมเล็ก ตึก 100 ปี
ห้องรับรอง-ห้องประชุมใหญ่ ตึก 100 ปี
ห้องควบคุมเสียง-ห้องประชุมใหญ่ ตึก 100 ปี
ห้องแม่บ้าน ชั้น 2 ตึก 100 ปี
ห้องแม่บ้าน ชั้น 3 ตึก 100 ปี
ป้อมยาม รปภ. ประตูอาคารศาสนกิจ
ป้อมยาม รปภ. ประตูอาคารเพชรรัตน์
ป้อมยาม รปภ. ประตูอาคารอำนวยการ 2

ระดับปฐมวัย

711
723
721
722

หัวหน้าระดับปฐมวัย
ผู้ประสานงานระดับปฐมวัย
ห้องธุรการ
ห้องพยาบาล

อ.พิญญ์ ตนานนท์

ระดับประถมศึกษา

310/311
314
315
313
316
321
322
335
336
343
351
346
337
344
331
332
334
342
341
340
350
338
345
353
354
789
339
348

ผช.ผอ.ระดับประถมศึกษา
หน.งานวิชาการและกิจการนักเรียน ป.1-3
หน.งานวิชาการและกิจการนักเรียน ป.4-6
หน.งานการจัดการและเทคโนโลยีฯ ป.1-3
หน.งานการจัดการและเทคโนโลยีฯ ป.4-6
ห้องธุรการ ป.1-3 ตึก Kennedy
ห้องธุรการ ป.4-6 ตึก 90 ปี
ห้องเรียนคริสตจริยธรรม ป.1-3
ห้องเรียนคริสตจริยธรรม ป.4-6
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตึก 90 ปี
ห้อง Gifted Computer (อ.รุ่งกานต์ วังบุญ)
ห้องสมุด ตึก Powers Hall
ห้องพยาบาล
ห้องงานพิมพ์ประถมศึกษา
ห้องพักครู ป.1
ห้องพักครู ป.2
ห้องพักครู ป.3
ห้องพักครู ป.4
ห้องพักครู ป.5
ห้องพักครู ป.6
ห้องพักครูรวม ระดับประถม ตึก 85 ปี
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ ป.1-3
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ ป.4-6
ห้องพักครู GE ป.4-6
ห้องพักครูสุขะ-พละฯ ตึก K.E. Wells
เจ้าหน้าที่โสตฯ ประถมศึกษา
ห้องแม่บ้าน ตึก K.E. Wells
ห้องแม่บ้าน ตึก ADA

อ.วัลลีย์ ครินชัย
อ.วลัยพร ยะอนันต์
อ.สุมิตรา กันธิยะ
อ.ลัดดา ดวงแก้วเรือน
อ.จรงค์วิชช์ ทะพิงค์แก

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

511
513
512
515
521
530
543
540
524
544
230
235
526
527
528
529
533
535
538
531
532
537
536
539
534
545

ผช.ผอ.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน.งานวิชาการและกิจการนักเรียน
หน.งานการจัดการและเทคโนโลยีฯ
หน.งานจิตวิทยา
ห้องธุรการ 1 ตึกบัทเลอร์ (กาญจนา ธรรมรังษี)
ห้องธุรการ 2 ตึกบัทเลอร์ (กมลวรรณ น้อมเพ็ญ)
ห้องเรียน FEP ตึกสีเทา
ห้องเรียนนาฎศิลป์
ห้องฝ่ายปกครอง
ห้องพยาบาล
หอสมุดมาลามาศ ชั้น 1 (อำพันธ์ พัฒนจันทร์)
หอสมุดมาลามาศ ชั้น 2 (อ.ระพินาย พิริยะพาณิชย์)
สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนคริสตจริยธรรม ม.1-2
ห้องเรียนคริสตจริยธรรม ม.3
ห้องพักครูภาษาไทย
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
ห้องพักครูสังคมศึกษา
ห้องพักครูแนะแนว
ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
ห้องพักครูภาษาจีน

อ.รัตนาภรณ์ ตียาพันธ์
อ.ศศิวิมล จูงศิริวัฒน์
อ.ปิยเปรมกมล วันติยา
อ.ฐาปนิก พญามงคล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

611
614
613
615
621
612
636
631
639
624
627
623
634
635
637
633
628
632
625

ผช.ผอ.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน.งานวิชาการและกิจการนักเรียน
หน.งานการจัดการและเทคโนโลยีฯ
ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องธุรการ ตึกเพชรรัตน์-สุวัทนา
ห้องทะเบียน-วัดผล
ห้องแนะแนว
ห้องให้คำปรึกษา
ห้องเสริมวินัยนักเรียน
ห้องสมุด ตึก D.G. Collins
ห้องพยาบาล
ห้องงานพิมพ์มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องพักครูภาษาไทย/สังคม
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
ห้องพักครูภาษาจีน/ญี่ปุ่น
ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าหน้าที่โสตฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย

อ.ศุภชัย ยันต์พิเศษ
อ.มัสลิน สุนทรเนตร
อ.ณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล
อ.แจ่มจันทร์ วรรณภีร์