"The ultimate aim of education is the development of character"

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัด กิจกรรม Data Science (tools) for Medical ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำงานของ AI ในการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ตัวทำนายเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและต้นไม้การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังเรียนรู้กฎความสัมพันธ์ในการมองการซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าสินค้าใดถูกซื้อพร้อมกันบ่อย เพื่อนำผลที่ได้ไปวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์ที่มีการประยุกต์ใช้ AI โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน