"The ultimate aim of education is the development of character"

Data Science for medical

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Data Science for Medical ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานของ AI ในการมองความคล้ายของวัตถุสองชิ้น โดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายว่าวัตถุสองชิ้นใดควรอยู่ในกลุ่มข้อมูลเดียวกัน และการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบ AI การออกแบบระบบ AI เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   บุญคุ้มพรภัทร อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล และอาจารย์กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน