"The ultimate aim of education is the development of character"

กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ปังโดนใจกรรมการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565  เวลา 8:30-16:00 น.  ณ ห้องประชุม 2  อาคารเพชรรัตน – สุวัทนา   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรากราณต์ อินทะนาค  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร  ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และได้ฝึกการสัมภาษณ์จริง โดยบรรยากาศในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนตั้งใจและสามารถฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์ได้อย่างดีเยี่ยมทุกคน