"The ultimate aim of education is the development of character"

AI for medical

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จัดกิจกรรม Data Science for Medical ในหัวข้อ AI for Medical ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้าน AI สามารถเลือกใช้AI ที่เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้   ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565  เวลา 9.00-16.00 น.   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารร่มเกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   โดยมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน