"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ PRC Portfolio Guidance โดยทีมแนะแนว ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนกับนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบTCAS รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2565