"The ultimate aim of education is the development of character"

ผลการเลือกตั้งประธานรุ่น ม.6  ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จากผู้มาใช้สิทธิ์ 419 คน
ประธานรุ่นชาย  :  นายวรดนัย พราหมณโชติ ม.6/6 ชนะด้วยคะแนน 200 คะแนน
ประธานรุ่นหญิง :  นางสาวนภัสสร หลิดชิววงศ์ ม.6/1 ชนะด้วยคะแนน 92 คะแนน