"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายชานน สุรพงศพิสิทธิ์ ม.6/3 และ นายทัพพสาร อิ่มใจ ม.4/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565  รับโล่รางวัล และเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่