"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายทัพพสาร อิ่มใจ ม.4/10  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารรัฐสภา จัดการแข่งขันโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย