"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์  เชื้อสะอาด   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ที่ได้รับถ้วยรางวัลสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ อันดับที่ 1  ด้านคณิตศาสตร์  และเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท  จากการแข่งขันโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ  เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565   แข่งขันรูปแบบออนไลน์  จัดแข่งขันโดย โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)