"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นายวริชช์ เชื้อสะอาด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award ระดับประเทศ   จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดการแข่งขัน : ศูนย์ภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโดย  TMC Thailand