"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร  หลิดชิววงศ์  ชั้น ม.6/1  นักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี (Gifted Computer GEN.10)  ที่ได้รับคัดเลือก 1 ใน 9 คนทั่วประเทศให้รับทุนการศึกษา และวิจัยระยะยาวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จากโครงการ “พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน” (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 24  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรฏาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี   จัดกิจกรรมโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)