GO BEYOND ACADEMY

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ลงทะเบียนสมัครเรียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5-20 ตุลาคม 2565