"The ultimate aim of education is the development of character"

GO BEYOND ACADEMY

ระดับชั้นประถมศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมที่เปิดสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ตั้งแต่  วันที่ 5 ตุลาคม 2566 (เริ่มเปิดระบบเวลา 08.00 น.)

ถึง  วันที่ 18 ตุลาคม 2566 (ปิดระบบเวลา 24.00 น.)