"The ultimate aim of education is the development of character"

Sunglasses

ออกแบบแว่นตาด้วยตัวต่อ LEGO ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถสวมใส่ได้จริง