"The ultimate aim of education is the development of character"

LEGO Sports day

กิจกรรมรูปแบบกลุ่ม นักเรียนร่วมกันออกแบบกีฬาประเภทต่างๆ ด้วยตัวต่อ LEGO ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น