"The ultimate aim of education is the development of character"

โรงเรียนในฝันของฉัน

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จากคิดเดี่ยวไปสู่การคิดแบบกลุ่ม นักเรียนทำการสร้างห้องเรียนที่ตนเองใฝ่ฝันตามจินตนาการ จากนั้นทำการประกอบห้องเรียนต่างของแต่ละคนเข้าด้วยกันและสร้างองค์ประกอบเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เป็นโรงเรียนในฝันของฉัน เป็นกิจกรรมที่มีการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่มปลดปล่อยพลังจินตนาการสุดๆ