"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง กล้องถ่ายรูป

นักเรียนออกแบบกล้องถ่ายรูปด้วยตัวต่อเลโก้ ผสมผสานกับจินตนาการในการเลือกใช้สีและรูปร่างตัวต่อเลียนแบบกล้องถ่ายรูปจริงในชีวิตประจำวันและลองทดสอบโพสท่าถ่ายรูปจำลองวิธีการใช้

งาน