"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง รถซานต้าขับเคลื่อนด้วยแรงไร้สัมผัส

นักเรียนออกแบบรถลากซานต้าและรถลากสามารถขับเคลื่อนด้วยแรงไม่สัมผัส จากนั้นทำการแข่งขันและสรุปผลการทดลอง ว่ารูปทรงรถแบบใดสามารถขับเคลื่อนได้ดีและแรงใดช่วยให้รถไปได้ไกล