"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การแข่งขัน Robots cargo non- contact force (หุ่นยนต์เพื่อขนส่งสิ่งของด้วยแรงไม่สัมผัส)

กิจกรรมการแข่งขัน Robots cargo non- contact force (หุ่นยนต์เพื่อขนส่งสิ่งของด้วยแรงไม่สัมผัส) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการทดสอบแก้ไขปัญหาแบบกลุ่ม ฝึกฝนการนำเสนอแบ่งปันความรู้ นักเรียนสามารถสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อการขนส่ง(วัตถุที่แทนสิ่งของคือลูกแก้ว) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงไม่สัมผัสในที่นี้นักเรียนเลือกใช้แรงลมในการผลักให้หุ่นยนต์ไปข้างหน้า  โดยมีนักเรียนทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยเลือกจับกลุ่มตามความสนใจ จากนั้นจึงทำการทดสอบแข่งขันความสามารถในการเคลื่อนที่ สนุกสนานทั้งตัวแทนนำหุ่นยนต์ไปทดสอบและกองเชียร์