"The ultimate aim of education is the development of character"

FOC อาสาพัฒนา Serving Hand

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ FOC อาสาพัฒนา Serving Hand 🫶 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนแม่ค่อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้นักเรียนมี PRC Spirit คือ มีความรัก การเอาใจใส่ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ และ การเสียสละเพื่อผู้อื่น