ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 – 6   ตามรายละเอียดดังนี้