"The ultimate aim of education is the development of character"

เรื่อง การแข่งขันกรีฑาสี

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ด้วยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดการจัดแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา PRC Staduim 2020 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น. จึงขอแจ้งรายละเอียดการฝึกซ้อมและการแข่งขันดังนี้

1. วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 09.10 น. ของทุกวัน นักเรียนจะฝึกซ้อมการเชียร์ ฝึกซ้อมการวิ่ง เมื่อเสร็จจากการฝึกซ้อมนักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามปกติ ขอให้นักเรียนที่เป็นนักกรีฑาจัดเตรียมชุดและรองเท้ามาเปลี่ยนสำหรับการฝึกซ้อม

2. ในวันแข่งกรีฑาสี ทางโรงเรียนใคร่ขอชี้แจงและขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดังนี้

2.1 การส่งนักเรียน  ขอผู้ปกครองได้ส่งนักเรียนก่อนเวลา 07.45 น. ที่จุดรับ-ส่งนักเรียนบริเวณแผนกประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนเข้าแถวตามปกติ หลังจากนั้นคณะครูจะเป็นผู้นำเดินไปตั้งขบวนที่โรงยิมเนเซียม

2.2 การรับนักเรียนกลับหลังจากเสร็จการแข่งขัน คณะครูจะนำนักเรียนทั้งหมดกลับมายังอาคารเรียนประถมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนที่บริเวณแผนกประถมศึกษา เวลา 15.30 น. ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่รับนักเรียนบริเวณสนามแข่งขันเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน

2.3 การแต่งกายสำหรับกองเชียร์ ให้แต่งกายชุดพละ เสื้อกรีฑาสี รองเท้าผ้าใบ

2.4 การแต่งกายสำหรับนักวิ่ง สวมเสื้อกรีฑาสี กางเกงขาสั้นสำหรับการแข่งขัน รองเท้าผ้าใบ ไม่อนุญาตให้นักเรียนถอดรองเท้าเพื่อความปลอดภัย

2.5 ขอผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนไม่ให้นำสิ่งของมีค่าและสิ่งของที่จะเกิดอันตราย เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ของเล่น เครื่องประดับราคาแพง ดอกไม้ไฟ หรือเงินจำนวนมากเข้ามาในกิจกรรมกรีฑาสี หากนักเรียนนำมาแล้วเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบทุกกรณี

2.6 ทางระดับการศึกษาไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสนามกีฬา PRC Stadium 2020 เพื่อความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่เป็นการรบกวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปฐมวัยที่ยังมีการเรียนการสอนตามปกติในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรมายังท่านและครอบครัวให้มีสันติสุขตลอดไป