"The ultimate aim of education is the development of character"

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไป  ณ วัดเกตการามและวัดเชตุพน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565