"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้น ป.3/12   ได้รับรางวัล : Certificate of Excellence Science Subject Elementary Level G.2  เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  / รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รายการแข่งขัน: โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)   สอบออนไลน์   สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 (ได้รับเกียรติบัตรเมื่อ 24 มิถุนายน2565) จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET)   ระดับประเทศ