"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีรา  วิญญูหัตถกิจ ชั้น ป.3/2 รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายการการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  สอบออนไลน์  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565   (ได้รับเกียรติบัตรเมื่อ 24 มิถุนายน2565) จัดโดยศูนย์ SEAMEO STEM – ED และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา (ระดับประเทศ)