"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทีปกร ปุริโสตะโย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม เคียวรูกิ (ต่อสู้)  รายการการแข่งขันเทควันโด้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1  จัดโดย อบจ.จัดหวัดอุตรดิตถ์ ณ  สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2665